Skip directly to content

A Szentlélek eljövetele

Kegyelemteljes ünnepet kívánunk Mindenkinek a pünkösdi térdhajtási imádság részletével.

"Urunk, Jézus Krisztus, mi Istenünk, aki békességedet és a Szentlélek ajándékát adtad az embereknek, s életünkben velünk is jelen lévén, azt mindig el nem vehető örökségül adod híveidnek, tanítványaidnak és apostolaidnak pedig ezt a kegyelmet ma még nyilvánvalóbban leküldötted, hisz ajkukat a tüzes nyelvekkel ékesszólóvá tetted, s általuk az összes emberi  nemzet saját nyelvén fogadta be fülébe az Isten megismertetését, így a Lélek világosságával megvilágosodtunk, s a tévelyből mint a sötétségtől megszabadultunk, és az érzékelhető, tüzes nyelveknek szétosztása és természetfölötti működése révén megtanultunk hinni tebenned, és megvilágosodtunk afelől, hogy téged az Atyával és Szentlélekkel egy istenségben és erőben és hatalomban Istennek valljunk; te tehát, aki az Atyának kisugárzása és az ő lényegének és természetének egyenlő és változhatatlan képmása és a bölcsesség és kegyelem forrása vagy, nyisd meg az én bűnös ajkaimat is, és taníts meg engem, hogyan és miért kell imádkoznom! Mert te ismered bűneimnek sokaságát, de könyörületed legyőzi azok mérhetetlenségét is. Íme, tehát félelemmel állok előtted, és irgalmasságod tengerébe vetem kétségbeesett lelkemet. Kormányozd életemet, ki az összes teremtményt bölcsességed kimondhatatlan és mindenható igéjével igazgatod! Te, aki biztos révpartja vagy a szélvésztől hányatottaknak, ismertesd meg velem az utat, melyen járjak! Add gondolataimnak a te bölcsességed Lelkét, add meg tudatlanságomnak az értelem Lelkét, árnyékozd cselekedeteimet félelmed Lelkével, és az igaz Lelket újítsd meg bensőmben, és vezérlő Lelkeddel erősítsd meg elmém gyarlóságait, hogy a te jó Lelked által nap mint nap a hasznos út felé vezéreltetvén, képes legyen parancsaidat teljesíteni s mindenkor megemlékezni a te dicsőséges és minden tettünket vizsgáló jelenlétedről! Ne engedd, hogy e világ mulandó gyönyörei elcsábítsanak, hanem inkább erősíts bennünket, hogy a mennyei kincsek élvezetét óhajtsuk! Mert te mondtad, Uralkodóm, hogy amit valaki a te nevedben kér, azt a veled egylényegű Istentől, a te Atyádtól akadálytalanul el is nyeri. Azért én, bűnös ember, Szentlelked eljövetelekor így esedezem a te jóságodhoz: amiért imádkoztam, azt add meg üdvösségemre!

Igen, Uram, te vagy minden jótétemény bőkezű osztogatója, aki dúsan megadod, amit kérünk. Te vagy az együttérző és könyörületes, ki vétek nélkül lettél részese testünknek, és engesztelő áldozat lettél bűneinkért, ki kegyesen leereszkedsz az előtted térden állva könyörgőkhöz. Add, Uram, népednek irgalmadat, hallgass meg minket szent mennyedből, szentelj meg minket üdvözítő jobbod erejével, oltamazz szárnyaid árnyékával, ne vesd meg kezed művét! Egyedül ellened vétkeztünk, de csakis neked szolgálunk.  Nem tudunk más istent imádni, sem más istenhez kezünket kitárni, ó Uralkodónk. Bocsásd meg vétkeinket, fogadd el térdenállva mondott imádságainkat, nyújtsd mindnyájunknak segítő kezedet! Fogadd mindnyájunk imádságát mint tömjénfüstöt, amely a te jóságos királyi trónod elé száll!"